top of page

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Üye’nin ClubMAM’dan satın almış olduğu üyeliği Kulüp tarafından belirlenen/belirlenecek kurallar, imkanlar ve uygulamalar çerçevesinde ve ödemelerini düzenli olarak yapması şartıyla yalnızca ilk sayfada belirtilen Üyelik Süresi boyunca kullanma hakkı bulunmaktadır. Üye üyelik bedelini ödememesi ve/veya Kulüp’e veya personeline, diğer üyelere ya da misafirlerine karşı suistimallerde veya ahlaka mugayir harekette bulunması veya sözler sarfetmesi ya da suç unsuru eylem, şiddet hareketlerinde, küçük düşürücü davranışlarda bulunması hallerinde üyeliğinin geçici bir süreliğine, söz konusu süre üyeliğinin sonuna eklenmemek ya da iadesi yapılmamak üzere dondurabileceğini veya iptal edilebileceğini kabul eder.̈ Üyelik Sözleşmesi; özellikle personel ya da diğer üyelere bağırmak, şiddette/darpta bulunmak, küfür etmek gibi durumlarda derhal tek taraflı olarak feshedilebilir. İşbu maddede belirtilen fesih halleri Üye’nin misafirleri için de geçerli olup, misafirlerin hareketlerinden doğacak sorumluluk Üye’ye aittir.

2. Süresi geçmiş borcu olmamak kaydıyla; üye tarafından yazılı olarak talep edilmek ve ClubMAM tarafından onaylanmak kaydıyla, belge ile kanıtlanmış askerlik, doğum, ciddi sağlık sorunları gibi durumlarda oluşacak üyeliğin dondurulması halleri hariç Üye, satın aldığı süre kadar ClubMAM’ı kullanabilir. ClubMAM satın alınmış olan üyelik süresince Üye’ye hizmet vermeye hazır bir şekilde bulunduğundan dolayı herhangi bir nedenle kullanılmamış olan süreler üyelik sonuna eklenmez.

3. Üye, işbu sözleşmede yer alan kendisine ait olan tüm evrakı (kimlik fotokopisi, ehliyet v.b.) sözleşme esnasında ClubMAM’a  ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi durumlarda ClubMAM sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir.

4. Üyelik, Üye tarafından ödeme şekli her ne olursa olsun peşin olarak satın alınmıştır. ClubMAM Üye’ye hizmet verebilmek için her zaman hazır olarak beklediğinden; üyeliğin kullanılmadığı iddia edilerek hiçbir ş̧ekilde uzatılamaz, kullandırılamaz ve bedel iadesi yapılamaz.

5. ClubMAM üyelerin güvenliği için, tesise giriş kontrollerini çeşitli yöntemlerle yapabilir. Üye bu yöntemlere uymak ve istendiğinde kendisine ClubMAM tarafından verilmiş olan QR Code veya geçerli bir kimlik kartını ibraz etmekle yükümlüdür.

6. İşbu sözleşme imza anında ClubMAM tarafından üyeye sağlık formu verilmiştir. Üye formdaki tüm bilgillendirmeyi kabul etmiş olup yaşayacağı sağlık sorunlarından ClubMAM’ı sorumlu tutamaz.

7. ClubMAM, üyelerinin özel durumlarına ve bütçelerine uygun alternatifler yaratmak için farklı bedellerde Üyelik Tipleri ( Profesyoneller, Sınırsız v.b.) satışı yapabilir. Bazı üyelik tipleri hizmet türü/kullanım saatleri dikkate alındığında, diğer üyeliklere göre Üye’ye fiyat avantajı sağlamaktadır. ClubMAM’ın daha uygun fiyatlı üyeliklere, Sınırsız Üyelik Tipindeki gibi tüm imkanları/hizmetleri sunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu tarz üyelikleri satın alan Üye bunu peşinen kabul eder.

8. ClubMAM, duyuracağı kurallar ve sınırlar içerisinde Üye misafirlerine ücretsiz olarak tesislerden faydalanma imkanı sağlayabilir. Bu geçici bir imkan olup, Üyelik hakkı değildir. ClubMAM’ın yoğun dönemlerde ya da her zaman diğer üyelerin önceliğini göz önünde bulundurararak; dönemsel veya sürekli olarak Ücretli ve/ veya Ücretsiz Misafir Getirme imkanını kaldırma hakkına sahiptir.

9. Personal Training yani birebir seanslık üyeliklerin, üyelerin kendileri tarafından satın alınması zorunludur. Paketler yalnızca üzerinde yazılı olan hizmetler için kullanılabilir ve başka bir hizmet için kullanılamaz. Satın alınan seanslık paketlerin her biri yalnızca  satın alan üye tarafından kullanılabilir. Üzerinde ismi yazan kişiler dışındaki üyelere seanslık hizmet verilemez. Satın alınan seanslık paketler sebepsiz olarak kullanılmadığı/kullanılmayacağı ileri sürülerek iade edilemez. Sağlık nedeniyle (Doktor Raporu ile belgelenmelidir) vb. nedenlerle iptal edilmesi istenilen seanslık hizmetlerde, kullanılmış olan seansların ClubMAM’ın o anda sunduğu Seanslık Hizmet paketindeki bir üst adede yuvarlanması sonucu ortaya çıkan seans karşılığı bedel kesildikten sonra bedel iadesi yapılabilir. Örnek; ClubMAM’da sunulan Seanslık Hizmet Paket adetleri 10-12-20-24 şeklindedir. 12 seanslık hizmet satın almış bir üye; 3. seansta sağlık nedeni ile kullanmadığı seanslara ait bedeli iade almak isterse ,üyeye iade edilecek bedel; verdiği bedelden 3’ün bir üst seviyesi olan 4 seanslık biletin bedelinin kesilerek geri kalanının iadesi şeklinde olabilir. Seanslık Hizmet alan her üye bu kuralı peşinen kabul etmiş sayılır.

10. İptaller randevu saatinden 3 saat önceden yapılmak zorundadır. 3 saat önceden iptal edilmeyen randevulara dair hizmet daha sonra verilemeyeceği gibi, ücret iadesi de yapılamaz. Seansa geç kalındığında geç kalınan süre seansın sonuna eklenemez. Ö̈rnek; seansa 15 dk. Geç kalındı ise seans 55 dk. olarak değil 40 dk. olarak uygulanır. ClubMAM’ın seanslık hizmet satışı yaptığı üyelere ikinci ve/veya daha fazla kez Seanslık Hizmet satma zorunluluğu bulunmamaktadır.

11. ClubMAM tesis içinde ya da otopark alanında kaybolan/çalınan/unutulan/bırakılan eşyalardan sorumlu değildir. Yazılı olarak beyan edilmeyen hiçbir eşyadan ClubMAM sorumlu tutulamaz.

12. ClubMAM, üyelerine daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla önceden haber vererek ya da vermeksizin işletme kurallarını, aktivitelerini, hizmetlerini, hizmet standartlarını, sunum şekillerini, hizmet bedellerini, çalışma saatlerini değiştirebilir. Yine  tesisin bazı bölümlerini ya da tümünü sebep göstermeksizin süreli ya da süresiz olarak kapatabilir. Tüm tesislerin, hizmetlerin ve aktivitelerin kullanımı tamamen durdurularak kapatılmadıkça, üyelere herhangi bir bedel- ücret-aidat iadesi veya üyelik telafisinde bulunması söz konusu değildir.

13. Üyenin ve misafirinin ClubMAM içi veya dışı her türlü aktivitelere ve spor faaliyetlerine katılmak için gerekli sağlık şartları ve uygunluğu taşıyıp taşımadıkları kendi sorumluluklarında olup, ClubMAM’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin ve misafirlerinin her ne sebeple olursa olsun üyelikleri süresince ve sair zamanlarda ClubMAM içerisinde meydana gelebilecek her türlü bedeni, fiziki, ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma vb… gibi sağlık problemlerinden ve bunların sonuçlarından ClubMAM’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi bunlardan doğan taleplere de muhatap olmayacaktır. ClubMAM kilo kaybı veya artışı ve benzeri her türlü konuda sağlığın iyileştirilmesi gibi yazılı ve sözlü taahhüdü etmediği gibi zayıflamayı destekleyen ilaç ve ürünleri tavsiye etmez. Sadece mini bar kısmında satışa sunduğu her türlü protein bar, detoks çayı vb… gibi nutrition sağlıklı beslenme ürünlerini tavsiye eder.

14. ClubMAM ile üyeler arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde ClubMAM’ın ticari ve kanun defterleri, kayıtları düzenleyeceği tutanakları ve bunların dayanağını oluşturan belgeler tek taraflı kesin delil sayılır.

15. ClubMAM içerisinde ClubMAM Yönetiminin izni olmaksızın herhangi bir kaydedici cihaz ile fotoğraf ve video kaydı yapmak yasaktır. Ancak günümüz teknolojisi gereği, birçok kişi fotoğraf ya da film çekme kabiliyeti olan cep telefonu kullanmaktadır. Bu cihazların tesis içerisindeki kullanımı yasak değildir. Her üye kendi mahremiyetini koruyacak tedbirleri yine kendisi almalıdır.ClubMAM’ın bu konuda oluşabilecek durumlarda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. ClubMAM’ın sosyal mecrasında yayın yapmak istemesi halinde, ClubMAM’ın üyeden izin alması zorunludur.

16. Üye, işbu sözleşmenin imzalanmasıyla ClubMAM tarafından çeşitli zamanlarda ilan ve/veya tebliğ edilmiş ve/veya edilecek olan tüm Tesis/Üyelik kurallarına uymayı kabul ve taahhüt eder. Üyelerin uymakla yükümlü olduğu Üyelik Kurallarının güncel hali www.theclubmam.com adresinden görülebilir.

17. Üye, Tüketici Mevzuatı uyarınca, işbu Sözleşme’nin onaylanarak, üyeliğin başladığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma bildirimini ClubMAM theclubmam@gmail.com mail adresine kimlik ibrazı ile yapacağı yazılı bir bildirim yoluyla bildirmek kaydıyla Sözleşme’den cayma ve üyeliğini iptal ettirme hakkını haizdir. Bu durumda söz konusu üyelik ücreti 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın Üye’ye iade edilecektir. Sözleşmenin imza tarihini takip eden 14.günden sonra yapılacak üyelik iptallerinde ise (Tam teşekkülü devlet hastanesinden alınmış “Spor yapamaz” heyet raporu ve şehir/ülke dışına taşındığına dair belge ibrazi hariç olmak üzere) herhangi bir bedel iadesi kesinlikle yapılmaz. Ancak; spor yapamaz raporu alınması ya da şehir/ülke dışına taşınıldığına dair belgelerin sunulması ve ClubMAM tarafından uygun görülmesi ve benzer durumlarda, Sözleşme toplam bedelinin %10’u tutarında sözleşme-masraf kesintisi uygulanmasının yanı sıra, eğitim bedeli ve üyelik talebinin yapıldığı gün itibariyle “geçen üyelik süresi” hesaplanır ve kalan süreye ait üyelik bedeli iade işlemleri yapılır. Geçen üyelik süresinin hesabında, Üye’nin ClubMAM’ı  fiili olarak olarak kullanıp kullanmamış olmasının bir önemi yoktur.

18. Aşağıda sayılan iade seçenekleri dışında, üyeliklerde para iadesi yapılmamaktadır. Üyelikler hizmeti satın alandan başkası tarafından kullanılamaz ve devredilemez. ClubMAM’ın üyelik şartlarını tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır.

İade işleminizi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek yapabilirsiniz;

Para İadesi: Satın almış olduğunuz hizmetinizi, ödeme tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde iade edebilirsiniz. Ödeme ile ilgili bilgileri/belgeleri theclubmam@gmail  gönderdiğiniz takdirde, hizmet bedeli banka hesabınıza aktarılır. Hizmeti belirli bir süre kullanmış olmanız halinde kullandığınız süreye karşılık gelen hizmet bedeli düşülerek geri kalan sürenin hizmet bedelinin iadesi tarafınıza gerçekleştirilecektir.

Başka bir üyelik paketi ile değiştirme: Satın almış olduğunuz hizmeti, üyelik süresi içerisinde, mevcut paketinize denk düşen başka bir hizmet ile değiştirebilirsiniz. İşbu değişim talebini ClubMAM’a ilettiğiniz tarihten itibaren değerlendirmeye alınarak, programların kontenjanının müsait olması halinde onaylanabilir. Aksi halde mevcut hizmetinizden faydalanmaya devam etmeniz gerekmektedir. Bu sebep ile para iadesi istenemeyecektir.

 19. İşbu sözleşme imza tarihinde uygulanmış olan indirimler, kampanyalar, hediye aylar v.b. üye lehine olan tüm uygulamalar yalnızca bu sözleşme için geçerlidir. ClubMAM’ın üyelik yenilemelerinde ve/veya üçüncü kişilere aynı uygulamaları yapma yükümlülüğü bulunmadığı gibi; ClubMAM’ın işbu üyelik sözleşmesi süresini uzatmama ve üyelik bittğinde; Üye’ye yeni bir üyeliği sebep göstermeksizin satmama/ yenilememe hakkı saklıdır.

20. Taraflar işbu Sözleşmede belirtilen adresleri kanuni ikametgah ve tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişikliğinde Üye, en geç 5 iş günü içerisinde bu değişikliği ClubMAM’a yazılı olarak bildirlmek zorundadır. Aksi takdirde ClubMAM tarafından işbu sözleşmede belirtilen adresin kanuni tebligat olarak kabul edileceğini ve bu adrese gönderilecek tebligatların tebliğ edilmiş sayılacağını Üye peşinen kabul ve taahhüt eder.

20(yirmi)maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda ve/veya yazılı olarak onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.

BEYAN VE TAAHHÜTLER

Üye, Site’de yer alan Aydınlatma Metni, Güvenlik ve Gizlilik, Kullanım Koşulları ve Hizmet Sözleşmesi’ni okuduğunu ve kabul ettiğini, Üye Kayıt Formu’nda yer alan bilgileri eksiksiz ve doğru olarak doldurduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, herhangi bir sorusu olması halinde doğrudan Site’de yer alan “İletişim” başlığı altında yer alan adres, telefon numarası ve elektronik posta adresinden ClubMAM ile iletişime geçebilecektir.Üye, stüdyoda gerçekleşen her türlü etkinlik esnasında ses ve görüntüsünün alınabileceği, söz konusu ses ve görüntülerinin sosyal medya, web sitesi, youtube ve televizyon kanalları da dahil olmak üzere dijital ortamlarda kullanılabileceği, ClubMAM tarafından söz konusu ses ve görüntü kaydının işlenebileceği ve 3. Kişiler ile paylaşılabileceğini yürürlükte bulunan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca onay verdiğini, bu konuda herhangi bir maddi ya da manevi bir hak talebi olmadığını kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

RANDEVU SİSTEMİ HAKKINDA :

 • ClubMAM Boutique Studio olarak tüm derslerimiz için randevu sistemimiz çok önem arz etmektedir.

 • Özel dersler için sizin talep ettiğiniz saat ve günlere göre haftalık programlama yapılmaktadır. Ders süresi 55 dk'dır. Arka arkaya alınan derslerden dolayı bu programlama hem eğitmenimiz, hem işletmemizin işleyişi, hem diğer dersler için , hem de sizlere daha iyi bir hizmet vermek adına çok önem arz etmektedir. Dersinize haftalıık, günlük  ya da en az 5 saat öncesinden rezervasyon yapmanız ve gelememe durumunda  3 saat öncesinden mutlaka iptal ettirmeniz gerekmektedir. İptalsiz katılmadığınız dersler için BOŞ DERS olarak PAKETİNİZDEN 1 DERS ödemesi talep edilir.

 • Studio grup dersleri 50 dk olup en az  5 saat öncesinden rezervasyon yapılması gerekmektedir. Öğlene kadar olan dersler için bir gün öncesinden ya da akşam saat 21.00’a kadar rezervasyon yapabilirsiniz. Rezervasyon yapmanız ve gelememe durumunda mutlaka iptal ettirmeniz gerekmektedir. İptalsiz katılmadığınız dersler için BOŞ DERS 50 ₺ ödemesi talep edilir.Mücbir sebeplerden kaynaklı yaşanan aksaklıklarda ClubMAM bu şartı uygulama hakkını saklı tutar.

 

DERSLERE KATILIM HAKKINDA :

 • Özel ya da studio grup dersinizden  en az 15 dk kala sizleri stüdyomuza bekliyoruz.

 • Bazı mucbir sebeplerden dolayı ( trafik vb… ) ders saatinize geç kaldıysanız özel dersiniz için 15 dk’ya kadar eğitmenimiz sizi bekliyor olacaktır. Özellikle studio grup derslerinde ders saatinden en fazla 15 dk kadar geçmiş olması halinde Mat Yoga dersine katılabilirsiniz. HammockYoga ve BungeeGym derslerinde sınıfa girmeyiniz. Sadece hamağınızı kendi boy ölçünüze göre takmayı biliyorsanız derse katılabilirsiniz.

 • Tüm derslerimizde telefonunuzu yanınıza alabilirsiniz fakat ders esnasında sesinin kapalı olmasını ve hem diğer öğrencilerimizin, hem sizin, hem de eğitmenimizin ders akışı konforu için  önemli görüşmelerinizi sınıfın dışında yapmanızı önemle rica ederiz.

 • SAĞLIK GEÇMİŞİ : Geçirdiğiniz ameliyat, sağlık problemi ,hastalık, düzenli kullandığınız ilaç üyeliklerimizde sizlere sorulmakta olup doğru bilgilendirme üyelerimizin sorumluluğundadır. Kardiyovasküler rahatsızlıklar önem arz etmektedir.

 • AIRARTS®HAMMOCKYOGA & FITNESS SAĞLIK FORMU : Özellikle aşağıdakilerden herhangi birine sahip birisinin AirArtsHammockYoga dersine katılmanız mümkün olmamaktadır. 1. Hamilelik. 2. Glokom hastalığı. (göz tansiyonu) 3. Yakın geçmişte geçirilen ameliyat. (3-6 ay sonra DR onayı ile başlanabilir.) 4. Çok yüksek ya da çok düşük tansiyon. 5. Son 6 saat içinde botoks tedavisi. Hamilelik harici sağlık problemleri olsa dahi AirArts Restorative Yoga Therapy özel dersini yapabilirsiniz.

 • Herhangi birine sahipseniz bizimle paylaşmanız önem arz etmektedir ; Düzensiz kalp fonksiyonu. Çabuk baş dönmeleri. Kemik erimesi / kemik güçsüzlüğü. Bayılma. Karpal Tünel Sendromu. İltihaplı eklem romatizması. Sinüzit. Fıtık.  Hiyatüs hernisi. (Mide fıtığı). Yakın geçmişte kalp krizi. Beyin Skrelozu. (MS) . Yakın geçmişte kafa yaralanmaları.

 • AIRARTSHAMMOCKYOGA DERSİ KATILIM KOŞULLARI : Ders saati öncesi süt ve türevleri tüketmemek, çok tok ya da çok aç olmamak. Tavsiye edilen ders saatinden 1–1,5 saat öncesinden kepekli tost , grisini , kahvaltılık vs…. tüketmek. Bedeni hafifçe ya da tamamen saran uzun kollu T-shirt, koltuk altını kapatan yarım kollu spor kıyafeti giymek. Bayanlar için uzun ya da diz altı tayt  (opak koyu renk, kalın, bedeni göstermeyen, tayt üstü şort ya da kısa boxer tayt vs…) giymek; erkekler için diz boyu şort altı tayt giymek. Üzerinizde takı, küpe, saat vs…  hamağa zarar verebilecek süslü toka bulundurmamak.

 • SAĞLIK İLE İLGİLİ UYARILAR

 • Sağlık sorunları ve yaralanmalara maruz kalmamak için aşağıda belirtilen uyarıları önemsemenizi, önlemleri almanızı ve bunlara uymanızı önemle rica ederiz.

 • Egzersize başlamadan önce kapsamlı bir sağlık kontrolü (check-up) yaptırınız. Egzersiz yapmak sağlığınız için risk teşkil ediyorsa, egzersiz yapmayınız. Kas veya eklem problemleriniz var ise uygun egzersizler ve dirençlerde çalışınız, ya da direnç egzersizlerinden kaçınınız. Ritim bozukluğu, kalp rahatsızlığı, yüksek tansiyon gibi bir kronik rahatsızlığınız veya önceden geçirilmiş bir yaralanmanız var ise mutlaka doktorunuza danışınız ve risk içeren egzersizleri yapmayınız. Geçirilmiş kalp krizi, koroner yetmezlik, bypass operasyonu, koroner. stend uygulaması, kalp kapak sorunları, ritim bozuklukları, hipertansiyon, damar hastalıkları ve sorunları ve benzeri hastalıklar söz konusu ise ya da ilerleyen dönemlerde benzer hastalıklar oluşur ise egzersize başlamadan önce uzman doktorunuzdan yapabileceğiniz egzersiz türleri, süreleri ve limitleri hakkında bilgi alınız. Kendi uzman doktorunuzun belirlediği. limitlerin uygulanması tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Direnç egzersizleri ve yüksek şiddetli. egzersizler, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları gibi sorunlar yönünden. risklidir. Bu üniteler ve egzersiz çeşitleri çocuklar ve yaşlılar için de risk taşıyabilir. Egzersiz yaparken vücudunuzun oksijensiz kalmaması için doğru ve yeterli nefes alıp vermek  önemlidir. Egzersiz öncesinde alkol almamanız, en az 2 (iki) saat öncesinden hafif yiyecekler tüketmeniz ve bol su içmeniz tavsiye edilmektedir. Çok aç veya çok tok karnına egzersiz yapmaktan kaçınınız. Beklenmeyen bir durumla karşılaştığınızda ya da kendinizi kötü hissettiğinizde egzersiz yapmayı bırakarak, yardım isteyiniz. Doktorunuzun önerilerine daima uyunuz. Hamilelik veya hamilelik şüphesi halinde doktor onayı alarak egzersize devam ediniz. Operasyon, sakatlık ve yaralanma durumlarında; fizik tedavi sürecinizi fizyoterapistler ile tamamladıktan sonra uzman doktorunuzun önerdiği egzersiz programını uygulayınız. 55 (ellibeş) yaş ve üzeri iseniz; mutlaka doktorunuza başvurarak yapabileceğiniz egzersizler hakkında bilgi almanız, varsa sağlık problemlerinize (kalp, yüksek tansiyon, bel fıtığı, boyun fıtığı vb.) göre yüksek yoğunluklu ve uygunsuz egzersizlerden kaçınmanız gerekmektedir.

 • Yukarıda yer alan uyarı ve önerileri anladığımı, Kullanıcı olarak tesisi kullandığım tarih itibari ile spor yapmama engel veya engel niteliğinde olmamakla birlikte risk oluşturabilecek herhangi bir sağlık sorunum olmadığını, sağlığım ile ilgili mevcut veya sonradan oluşabilecek durumlar ile ilgili olarak tüm sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

ClubMAM / MAMACADEMY SPOR DANIŞMANLIK SANAYİ ve TİCARET LTD.ŞTİ

bottom of page